The Sandbox Synopsis in Vietnamese?

One of the stranger things we’ve found in putting this short out is random review sites. Kory sent me this site that has a synopsis in Vietnamese. Just in case you all were wondering how to communicate the film in that language.

Bộ phim dài 4 phút kể câu chuyện về một cậu bé tên Koji cố gắng tìm cách nhận được sự thừa nhận từ cha mẹ mình. Hàng ngày Koji đều cặm cụi ngồi xây một lâu đài bằng cát nhưng những cơn gió cứ thổi bay đi hết những thành quả của cậu. Tuy không thể giữ được lâu đài đó nhưng công sức của cậu vẫn không vì thế mà vô ích vì cha mẹ của Koji vẫn luôn dõi mắt theo quan tâm đến cậu, dù họ đã qua đời

An animated film by a bunch of Americans, spoken in Japanese, now summed up in Vietnamese. I love the internet.

  1. Lee says:

    Oi galera! Parab ns e muito oadbgiro a todos que participaram, tendo ou n o levado os pr mios!Como j foi dito, n o um concurso de melhor desenho. Ganhou quem os leitores do site mais gostaram e/ou quem agitou mais na campanha, que era justamente o objetivo da promo o.Todos vcs fizeram o maior sucesso!S por curiosidade, foram computados 1122 curtir's no per odo da promo o.

Post a comment

Name or OpenID (required)


(lesstile enabled - surround code blocks with ---)